X
Card image cap

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-31

HỢP ĐỒNG

CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001)

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

1. Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

– Diện tích đất chuyển đổi: M2

– Loại đất: Hạng đất (nếu có)

– Thửa số:

– Tờ bản đồ số:

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: do

cấp ngày tháng năm

2. Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

– Diện tích đất chuyển đổi: M2

– Loại đất: Hạng đất (nếu có)

– Thửa số:

– Tờ bản đồ số:

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: do

cấp ngày tháng năm

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

a. Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 phần I hợp đồng này.

b. Chuyển đổi cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c. Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu có).

d. Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bôì thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của người thứ 3 đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có)

5. Thoả thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)

Hợp đồng này lập tại ngày tháng năm biên bản này lập thành bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được UBND cấp có thẩm quyền dưới đây xác nhận.

Đại diện các bên chuyển đổi
(ký và ghi rõ họ tên)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Nội dung xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

– Về giấy tờ sử dụng đất:

– Về hiện trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:

Diện tích:

Thuộc tờ bản đồ:

Số thửa đất:

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định tạiĐiều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ.

…., Ngày……tháng….. năm …..
TM. Uỷ ban nhân dân…
(Ghi rõ họ tên và ký và đóng dấu)

2. Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện nơi có đất chuyển đổi:

– Về giấy tờ sử dụng đất:

– Về hiện trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:

Diện tích:

Thuộc tờ bản đồ số:

Số thửa đất:

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:

– Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất quy định tạiĐiều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ.

Ghi chú:

Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn thì xác nhận vào mục 1.1

Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị thì xác nhận vào lục 1.2.

Nguồn:  1883/2001/TT-TCĐC

 

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan