X

Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo bản dự thảo về Quy định chi tiết việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế và dự toán xây dựng công trình tại Điều 4, khoản 1, điểm c và điểm d có nêu hai loại cơ quan:

1. “Cơ quan chuyên môn về xây dựng” là Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật hiểu là Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Hạ tầng.

2. “Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư” theo giải thích tại khoản 14 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 là “Cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định”. Vậy phải hiểu cơ quan này ở cấp huyện là cơ quan nào mà khác với cơ quan chuyên môn về xây dựng khi Chủ tịch cấp huyện là người quyết định đầu tư?

Vì vậy, kính đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về “cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư” khi Chủ tịch cấp huyện là người quyết định đầu tư để xác định rõ hơn, vì liên quan đến vốn ngân sách nhà nước dưới 5 tỷ đồng.

Trả lời
 • Pham Duy Anh9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện là phòng được giao chức năng quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định tại Thông tư số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng ở đô thị là Phòng Quản lý đô thị.

  2. Cơ quan chuyên môn mà thuộc người quyết định đầu tư đã được quy định cụ thể tại Khoản 14 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Trường hợp dự án do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể trùng với Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng